Metodické rady, ako mediálne pracovať so spoločenskými témami

          V mediálnom projekte MTZT si môžu mladý ľudia, resp. študenti prostredníctvom učenia robením (learning by doing) niektoré témy vziať za svoje, osvoja si znalosti o nich a kvalifikovane sa k nim môžu vyjadrovať. Vlastná mediálna tvorba je potom už len katalizátorom pre tematickú reflexiu, cesta k téme. Navyše prostredníctvom mediálnych produktov, v našom prípade prostredníctvom blogových príspevkov, sa ich mladí tvorcovia môžu zúčastniť verejnej diskusie, sledovať názory a pohľady na konkrétne veci a spoločenské procesy  a podieľať sa tak na formovaní budúcnosti.

          Pedagogické ciele v kontexte mediálnej tvorby spojené s orientáciou na tému v rovine znalostí, hodnotenia a jednania sú často ťažko predstaviteľné. Podľa Deweynho: „Základné vzdelávacie princípy reflexívno-praktickej mediálnej tvorby je tvorivé učenie.“[1]

          Preniknutie do hĺbky témy a samotného tvorivého učenia v projekte MTZT a zároveň práca s médiami si vyžaduje dôslednú metodologickú prípravu.

Fáza analýzy

          V tejto fáze študenti objavujú tému, získavajú odborné poznatky a učia sa rôzne pozície a argumenty a diskutovať o nich. Táto fáza stojí na začiatku akejkoľvek mediálnej produkcie, či už profesionálnej alebo produkcie na škole. Vzniku najlepších spravodajských príspevkov či filmov predchádza zoznamovanie sa tvorcov s problémom, látkou, či témou. Je treba rešeršovať, zisťovať, diskutovať, vymýšľať, čo sa dá z určitej témy vyťažiť a aký postoj k nej zaujať. Téma v tejto chvíli stojí v stredobode záujmu, nemala by byť len nezábavnou nutnosťou pre mediálnu tvorbu.

          Analýza je od začiatku smerovaná k mediálnej tvorbe, ale v tejto fáze ešte nie je bezpodmienečne nutné rozhodnúť sa o myšlienke a podobe vlastného mediálneho diela. V prípade, že študenti zapojení do projektu majú k určitej téme už vytvorený a podložený názor, nápady na stvárnenie a výpoveď, ktorú by ich výsledný produkt mal mať, je možné túto fázu redukovať tak, aby bolo získavanie poznatkov a diskusia funkčná pre následné kroky.

V našom prípade sa študenti do problematiky príliš nevyznali.

          Pri príprave projektu je potreba, aby sa vyučujúci s témou zoznámili detailne. V súčasnosti sa o problematike korporátnych módnych spoločností diskutuje čím ďalej častejšie. Téma sa stáva predmetom rôznych kontroverzií, súčasťou titulkov v magazínoch a novinách a samozrejme obsahom on-line médií.[1] Vyučujúci teda majú množstvo možností, ako proces učenia sprevádzať, dávať študentom impulzy, podporovať diskusie.

Hľadanie cesty k téme

          Prvým krokom tejto fázy je poznať prístup a záujmy študentov k téme. Mladí ľudia sa budú o danú tému zaujímať, len v prípade, že im príde osobne dôležitá. Na začiatku projektu to môže byť ťažšie, preto treba záujem o danú tému hľadať priebežne.  Vyučujúci by mali predstaviť tému tak, aby bolo umožnené vytvorenie vzťahu študentov k nej samotnej.

          V úvode je dôležité zistiť, aké znalosti a postoje k téme u študentov už existujú. K podobným zisteniam sa môžete dopracovať na základe krátkeho dotazníka alebo pomocou krátkej úvodnej diskusie. Podľa charakteru témy je možné zistiť úplnú neznalosť alebo len povrchné povedomie o téme a názore na ňu. Povrchnosť je zvyčajne postavená len na informáciách a poznatkoch získaných z médií alebo internetu. Poskytnutie ďalších, rôznorodých informácií a poznatkov o téme umožní reflektovať takto mediálne získané informácie a pozrieť sa nakoľko sú reálne, nakoľko fabulizované či štylizované.  Aj v prípade povrchnej znalosti témy, ktorá je zložitá a komplexná, sa spolu s krátkymi prednáškami a prezentáciami s následnými diskusiami javí použitie mediálnych produktov ako každodenná životná skúsenosť. Samozrejme s podobným mediálnym obsahom je treba pedagogicky pracovať, odporúčame súčasnú mediálno-výchovnú príručku Základy mediální výchovy[2] alebo príručku z roku 2007 s názvom Být v obraze.[3]

 Výber metód

          Aby si mladí ľudia znalosti o téme osvojili spôsobom zodpovedajúcim ich záujmu, mali by byť sami aktívni. V rámci MTZT je možné požiť tak mediálne, ako i nemediálne metódy.

          V rámci našej prípadovej štúdie na tému etických aspektov „fast fashion“, sme z tohto dôvodu využili nasledovné metódy:

 • rešerše na internete, hľadanie relevantných informácií, zdrojom neobmedzených len na formu textu, ale obsahujúce tiež videá alebo zvukové nahrávky;
 • projekcie mediálneho obsahu prostredníctvom dokumentu;
 • on-line diskusie cez webblog, vytvorenie blogu s využitím už existujúcich znalostí študentov, ich participácia na tvorbe obsahu, workshopy s blogovacou platformou WordPress;
 • poprípade môžete zapojiť do procesu rôzne rolové hry, rozhovory

s odborníkmi, ankety…[4]

Fáza koncepcie a tvorby

          Práca s médiami je pre mladých ľudí sama o sebe motivujúca. Istým spôsobom práca s médiami predstavuje zábavu, zábavu počas vytvárania vlastného diela a jeho kreatívneho spracovania. Mediálny projekt je zábavnou formou edukácie tak pre jednotlivca, ako aj pre skupinu. Všeobecne sa mladí ľudia radi učia prostredníctvom projektov, forma edukácie „learning by doing“ je pre nich vysoko motivujúca. Táto motivácia sa dá využiť pri snahe o zameranie na konkrétne tematické ciele. Pokiaľ sa študenti vo vlastnom mediálnom výtvore zamerajú na nejakú spoločensky relevantnú tému, núti ich to túto tému spracovať, zaujať k nej nejakú pozíciu. Reflexia témy a budovanie si vlastného názoru sa prehlbuje v rámci procesu prípravy. To, že pohľad na tému je treba spracovať v určitej reči a logike určitého média, v našom prípade blog, vedie k reflexii tohto pohľadu, pozície a argumentácie.

          V tejto fáze sú vhodné k ďalšiemu preštudovaniu publikácie zaoberajúca sa redakčnou činnosťou platformy Worpress, ako napríklad WordPress for dummies[5] alebo WordPress: Vlastný web bez programovania[6]. Samozrejme v kapitole 5 v stručnej príručke, takisto nájdete metodologické materiály zaoberajúce sa vybraným médiom, teda blogom WordPress.com.

          Takisto odporúčame pred samotnou mediálnou tvorbou rozvinúť diskusiu na tému, evokovanú napríklad brainstormingom, pokojne aj v on-line forme na http://imindmap.com/how-to-mind-map/.[7]

Viac o priebehu a výsledkoch našej prípadovej štúdie sa dozviete v príspevku vyhodnotenie.

 [1]VÝBEROVÁ, P.: Fast fashion – Lacný trend, ktorý stojí veľa.[online]. [2016-04-15]. Dostupné na internete: http://diva.aktuality.sk/clanok/45086/fast-fashion-lacny-trend-ktory-stoji-vela/.

[2] MIČENKA, M. – JIRÁK, J.: Základy mediální výchovy. Praha.: PORTÁL. 2008.

[3] STRACHOTA, K. – VALUCH, J.: Být v obraze: mediální vzdelání s využitím audiovizuálních prostřetku. Praha: Človek v tísni. 2007.

[4]UCHYTILOVÁ, A.: Vyjadri svoj názor.[online]. [2016-04-16]. Dostupné na internete: https://stopthefastfashion.wordpress.com/.

[5] SABIN-WILSON, Lisa a Matt MULLENWEG. WordPress for dummies. Six edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons, Inc., 2014.

[6] ŠESTÁKOVÁ, Lucie. WordPress: vlastní web bez programování. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3832-8.

[7] BUZAN, T.: How to mind map.[online]. [2016-04-16]. Dostupné na internete: http://imindmap.com/how-to-mind-map/.

 

Reklamy

Znalosti nadobudnuteľné v projekte MTZT

          Realizácia projektu o spoločensky významnej a často kontroverznej verejne diskutovanej témy, znamená zaoberať sa súčasnými odbornými podkladmi, dôležitými verejnými diskusiami, ich aktérmi, postojmi a argumentmi vstupujúcimi do týchto diskusií.

Z tohto pohľadu sa znalosti potrebné pre následnú kritickú reflexiu delia na dve skupiny:

 • odborné znalosti – znalosti viazané na tému, pozostávajúce prevažne z faktov, umožňujú pochopiť odkazy a argumenty v debatách;
 • diskusné znalosti – sa vzťahujú k štruktúre a obsahu verejných debát.

          Pre získanie znalostí v oblasti MTZT je často nutné pracovať medziodborovo a interdisciplinárne, často tiež vo forme spolupráce s rôznymi odborníkmi. Je dôležité zamyslieť sa na d odbormi, do ktorých naša téma zasahuje.[1]

           Naša prípadová štúdia MVZT zameraná na tému etických aspektov „fast fashion“ spája potrebu základných znalostí v oblasti žurnalistiky, etiky, znalostí fungovania politického a ekonomického systému konzumnej kapitalistickej spoločnosti, a samozrejme znalosti v oblasti mediálnej gramotnosti.

          Podľa najčastejšie používanej definície: „Mediálna gramotnosť je schopnosť získavať, analyzovať, hodnotiť a vytvárať médiá v rôznych formách.“[2]

           V kontexte Slovenska je mediálna gramotnosť: „Na najvšeobecnejšej úrovni je možné mediálnu gramotnosť definovať ako súbor zručností a schopností, ktoré sú nevyhnutným predpokladom zodpovedného využívania médií a prístupu k nim, a ktoré určujú proces komunikácie.“[3]

          V prípade nášho projektu, resp. prípadovej štúdie sme sa snažili zvýšiť úroveň mediálnej gramotnosti študentov FMK UCM v Trnave, konkrétne prvého ročníka, prostredníctvom oboznámenia s blogovacou platformou WordPress, ktorá sa stala v poslednej dekáde najobľúbenejšou webovou stránkou, využívanou až takmer v 40% z celkového počtu webových stránok.

          Študenti počas projektu získali nielen odborné znalosti týkajúce sa témy „fast fashion“, ale aj rôzne kompetencie týkajúce sa mediálnej gramotnosti:

 • efektívne používanie média (blog) na prístup, ukladanie, získanie a zdieľanie obsahu pre plnenie svojich individuálnych a spoločenských potrieb a záujmov;
 • získanie prístupu a vykonávanie informatívnych rozhodnutí v rámci mediálneho priestoru blogovacej platformy WordPress.com;
 • pochopenie toho, ako a prečo sa mediálny obsah vytvára;
 • kritická analýza techník, jazykov a konvencií používaných médiami a správ, ktoré sprostredkúvajú;
 • používanie média (blog) na kreatívne sebavyjadrenie, komunikovanie myšlienok, informácií a názorov;
 • efektívne využívanie médií pri využívaní svojich demokratických práv a občianskej zodpovednosti.[4]

          Za mediálnu gramotnosť teda považujeme určitú schopnosť triediť a analyzovať správy, ktoré informujú, bavia a predávajú sa človeku každý deň. Je to schopnosť získať zručnosti kritického myslenia vo všetkých mediálnych prostrediach. Človek by si mal uvedomovať, čo sa skrýva za mediálnou produkciou a ako ovplyvňuje jej celkový obsah.[5]

          Mediálna gramotnosť je výsledkom pôsobenia procesov v oblasti osobnostného, rodinného a vzdelanostného kontextu. Prvky, ktoré tvoria mediálnu gramotnosť, sú rozdelené do dvoch hlavných oblastí, prvou je oblasť kritického myslenia a osobnej autonómie a druhá je spojená s tvorivými a produkčnými schopnosťami.[6]

Cieľom nielen mediálnej gramotnosti, ale aj nášho projektu je zvýšiť povedomie o rozličných formách poslania médií, pomôcť rozpoznať ako médiá prenikajú do každodenného života, formujú populárnu kultúru, osobnú voľbu…

          Naša štúdia MTZT sa zároveň snaží pomôcť študentom získať kritické myslenie a tvorivú produkčnú schopnosť, tak aby sa stali rozvážnymi spotrebiteľmi a producentmi mediálnych obsahov.

Zdroje:

[1] SLOBODA, Z.: Mediální tvorba v kontextu vzdělávání: na příkladu česko-německého mediálně-pedagogického projektu o genetice. Vyd. 1. Brno: BARRISTER & PRINCIPAL, 2011, s. 38.

[2] Mediálna gramotnosť. Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti. . Trnava: FMK UCM, 2012. Cit. 2016-04-15. Dostupné na internete: http://www.medialnavychova.sk/?p=161.

[3] CENTER FOR MEDIA LITERACY: Media literacy: A definition and More . [online] . Malibu Kalifornia: Empowerment Through Education CML, 2011. [cit. 2016-04-15] . Dostupné na internete: http://www.medialit.org/media-literacy-definition-and-more.

[4] KARASOVÁ, M.: Mediálna gramotnosť žiaka primárneho vzdelania. Ružomberok: VERBUM, 2014, s. 21, 22.

[5] TALLIM, J.: What is Media Literacy? Media Awareness Network. [online] . 2010. [cit. 2016-04-15]Dostupné na internete: http://www.media-awareness.ca/english/teachers/media_literacy/what_is_media_literacy.cfm

[6]ZASEPA, T- OLEKŠÁK, P.: Mediálna výchova. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2008, s. 128.

Siahnuť si na aktuálne spoločenské témy a diskutovať o nich

            Mediálna tvorby zameraná na tému je obzvlášť vhodná na zaujímavé spracovanie a sprístupnenie spoločensky významných a komplexných tém mladým ľuďom. Poznávaním takýchto tém a artikuláciou svojho názoru by malo pomôcť umožniť podieľať sa na spolurozhodovaní v konkrétnych spoločenských procesoch. Na školách sa vyučujú predmety ako etika a iné spoločenské vedy, ktoré majú neprehliadnuteľné spoločensko- kultúrne dimenzie. V rámci nich sa nám ponúkajú témy politické alebo spoločenské, ktoré sa často týkajú aktuálneho vývoja vo svete.

Medzi témy, vhodné na spracovanie v rámci MVZT patria napríklad:

 • zdravie/choroby/postihnutia
 • globalizácia/migrácia/ individualizácia
 • vojna/politické/ náboženské konflikty
 • klimatické zmeny/politika životného prostredia
 • komercializácia/ konzumná spoločnosť

Vo všeobecnosti platí, že sociálne významné témy sú tie, ktoré sú aktuálne dôležité jednak pre verejnosť a sú zároveň s potenciálne možným významným zásahom do budúcnosti. O takýchto témach často diskutujú najrôznejší aktéri, s najrôznejšími záujmami a z najrôznejších perspektív, a to je práve základom etickej a sociálnej dimenzie takýchto konfliktov.

Na to, aby sme sa v podobných témach vyznali potrebujeme mať určitú znalosť pozadia a kontextu. Aby si jedinec vybudoval vlastné hodnotiace kritéria a vlastný pohľad je nutné sa s predmetom diskurzívne stretnúť. Predmet musí byť predstavený z rôznych perspektív, musia byť vnímané perspektívy jednotlivých diskusií a ich účastníkov.

Téma etických aspektov „fast fashion“ je jednou z najkontroverznejších tém súčasnosti. Vzhľadom na to, že nami vytvorený projekt sme realizovali bez akýchkoľvek finančných prostriedkov, vybrali sme si premietanie dokumentárneho filmu, ako nízkonákladovú formu edukácie. Predmetom a ťažiskom 100 minútových prednášok, ktoré sme prezentovali v dvoch skupinách bol film „The true cost“, v preklade skutočná cena, ktorý vyšiel v roku 2015 a bol zaradený medzi náučné filmy zaoberajúce sa globalizáciou, životným prostredím, právami žien, rozvojovými krajinami, klimatickými zmenami, politikou dnešného konzumno-kapitalistického sveta.

Film režírovaný Andrew Morganom a produkovaný Michaelom Rossom je príbehom o oblečení, ktoré nosíme, o ľuďoch, ktorí ho vyrábajú, o dopade tohto priemyslu na náš svet. Cena oblečenia v posledných dekádach rapídne klesla, zatiaľ čo cena ľudských a prírodných zdrojov rapídne vzrástla. „The true cost“ je priekopnícky dokument, ktorý odkrýva pozadie módneho priemyslu a prinúti vás uvažovať, kto vlastne platí cenu za toho rýchlo sa meniace lacné oblečenie.

          Dokument bol natočený v krajinách naprieč celým svetom, prináša kontrast medzi módnymi mólami a špinavými slamami Bangladéša, obsahuje množstvo rozhovory s najvplyvnejšími osobnosťami módneho priemyslu, ako napríklad Stella McCartney, Livia Firth, Vandana Shiva a Richard Wolff. „The true cost“ je bezprecedentným projektom, ktorý otvára oči vďaka virtuálnej ceste okolo sveta a do životov rôznych ľudí, ktorí stoja za výrobou nášho oblečenia. [1]

              Film sme vyhodnotili ako vhodný edukačný prostriedok pre náš projekt, zameraný na spoločensky významnú tému „etických aspektov fast fashion.

          Premietanie bolo nasledované diskusiami na tému a samotnými workshopmi s platformou WordPress, ktoré podrobne uvádzame v stručnej metodologickej príručke v kategórii Mediálna tvorba zameraná na tému.

Zdroj: [1] Bullfrogfilms. [online]. The true cost [2016-015-04]. Dostupné na internete: http://bullfrogfilms.com/catalog/true.html.

Priebeh modelového projektu MTZT

Mediálna tvorba zameraná na tému (MTZT) sa vyznačuje spracovaním spoločensky relevantných tém pomocou médií. I keď aj iné mediálne projekty mávajú svoje vlastnú tému, prístup MTZT tkvie v:

 • intenzívnom zacielení a intenzívnej práci, prevažne mediálnej – videá, prezentácie, články…), ktorá pracuje s témou;
 • vo verejnej prezentácii výsledku mediálnej tvorby a diskusii o vlastnej pozícii v rámci projektu mediálnej tvorby.

Témy pre MTZT sa spravidla týkajú oblastí, na ktoré sa mladí ľudia sami od seba neodhodlajú vyjadriť. Spoločensky relevantné témy, ako sú debaty o genetických technológiách, globalizácii, ľudských a občianskych  právach, zdanlivo ležia mimo záujem mladých adolescentov. Práve MTZT má potenciál motivovať mladých ľudí zaoberať sa takto komplikovanými témami, i napriek tomu, že sa nenachádzajú v ich bezprostrednom  záujme. Základným vzdelávacím princípom reflexívno-praktickej mediálnej tvorby je tvorivé učenie, ktoré vychádza predovšetkým z myšlienok Deweyho[1], a teda praktické zaobchádzanie s realitou spojuje znalosti, reflexiu a jednanie, čo znamená, že učenie neprebieha len teoretickým poznávaním médií, ich štruktúr, funkcií a obsahu, ale médiá slúžia jedincom ako samostatné vzdelávacie nástroje v kontexte sociálnej interakcie. Behom samostatnej, kreatívnej a zodpovednej tvorby a následného zverejnenia mediálnych obsahov sa vytvárajú autentické skúsenosti, ktoré sú ďalej kriticky reflektovateľné. Takto si jedinci môžu, v najlepšom prípade, vo vzájomnej interakcii budovať znalosti, kriticko-reflexívne kompetencie a schopnosti jednania a interakcie.

Potenciál MTZT stojí na nasledujúcich predpokladoch:

 • využitie mediálnej každodennosti mladých ľudí a ich mediálnych záujmov ako pedagogické východisko;
 • využitie MTZT ako priestoru na vyjadrenie;
 • mediálny projekt spojený s predstavou vlastného diela.

Mediálna tvorba zameraná na tému spája ciele spojené s témou a zároveň ciele spojené s médiami.

Ciele viažuce sa k téme Mediálna gramotnosť
·         znalosti – spracovanie odborných a diskusných znalostí ·         znalosti o médiách
 
·         hodnotenie – kritická reflexia a vytvorenie vlastného názoru ·         hodnotenie médií
 
·         jednanie – verejné vyjadrenie vlastného názoru a účasť na verejnej diskusii ·         jednanie a zaobchádzanie s médiami

Zdroje: [1] DEWEY, J.: Demokracie a výchova. Praha: Jan Hruša, 1932. Laichterova filosofická knihovna knihovna. s. 52.

MTZT-mediálna tvorba zameraná na tému

Bc. Alica Uchytilová

 

Editovanie, štruktúrovanie textu

Používajte paragrafy  

Text, ktorý nie je členitý, nie je zaujímavý na čítanie. Pri písaná článku, resp. príspevku je vhodné používať dvojité medzery medzi paragrafmi. WordPress tieto medzery automaticky rozpozná a vloží do vášho textu  <p> HTML značky.

Používajte podnadpisy

V prípade, že píšete dlhý príspevok, odporúčame text rozdeliť na viacero častí podnadpismi, malými nadpismi, ktoré uvádzajú nasledujúcu zmenu témy. V HTML verzii, podnadpisy sú označené ako h1, h2, h3, h4, a tak ďalej. Štandardne, väčšina tém vo WordPresse používa automaticky prvé dva typy podnadpisov, zriedkakedy tretí  typ.  Vy však môžete použiť napríklad aj podnadpis typu 4 – h4 a nastaviť si vlastné podnadpisy. Urobíte to tak, že v sekcii „Vizuálny editor“, ktorá funguje ako rozbaľujúce sa menu vpíšete manuálne do textového editora nasledovné:

 • <h4>Subtitle of Section</h4>.

Používajte HTML 

Vždy keď píšete nový článok WordPress automaticky pridáva na vašu stránku HTML, vy ich však nemusíte používať, pokiaľ nepotrebujete mať pod kontrolou rôzne elementy ako sú podnadpisy, nadpisy, okná, doplnkové okná. Vtedy odporúčame používať HTML.

Kontrola pravopisu

WordPress ponúka rôzne doplnky určené na kontrolu pravopisu, samozrejme netreba sa spoliehať na podobné doplnky na 100%. Niektorí profesionálni novinári požívajú textový editor s kontrolou pravopisu, iní sa spoliehajú na vlastnú znalosť gramatiky.

Uvažujte predtým ako zverejníte 

Publikovanie prostredníctvom WordPressu alebo iných blogov je súčasťou dnešného sveta. Avšak je dôležité si uvedomiť, že to, čo raz zverejníte bude videné mnohými ľuďmi, dostupné cez vyhľadávače, a teda zobrať veci späť, po tom ako ste ich zverejnili je takmer nemožné. Odporúčame chvíľku, počkať, text si znovu prečítať a keď budete pripravení zdieľať s celým svetom, jednoducho stlačte „Publikovať“.

Píšte o tom, čo vás baví

Môže to znieť ako klišé, ale pokiaľ sa budete nútiť do písania niečoho, čo vás v skutočnosti nebaví, bude to vidieť. Ak si na začiatku nie ste istý aké bude vaše zameranie v budúcnosti, vôbec sa tým netrápte. Špecifické zameranie si nájdete prirodzene časom, dôležité je začať písať. Užívajte si skúsenosť a radosť z písania toho čo naozaj máte radi.

Píšte pravidelne

Píšte tak často, ako len môžete, dôležité je ale nenechať kvantitu ovplyvniť kvalitu vašich príspevkov. Vaši čitatelia neprišli na vašu stránku, aby čítali prázdne slová, prišli si pre kvalitný obsah.

Neskrývajte svoje emócie

Akokoľvek vás to bude zvádzať, neskrývajte svoje pravé emócie. Koniec koncov emócie sú tým, o čom písanie blogu vlastne je.  Pokiaľ vám to vyhovuje, môžete zostať v anonymite, poskytne vám väčšiu voľnosť pri vyjadrovaní svojich emócií.

Povoľte vašim čitateľom komentovať

Komentáre umožňujú ľuďom zdieľať ich idey a názory. Tieto názory nemusia byť vždy správne, a preto sa nebojte takéto vyjadrenia vymazať, poprípade blokovať používateľov, ktorí sa nevedia správať. Pripravte sa na rôzne reakcie. Nezabudnite svojim čitateľom poskytnúť priestor na vyjadrenie, možnosť kontaktu s vami ako s tvorcom obsahu, ktorý ich zaujíma.

Používajte fotky, obrázky, videá

Fotky a videá osviežia vaše stránky a vaši čitatelia prostredníctvom nich jemne nahliadnu do vášho sveta. Pocítia spojenie s vašim obsahom s vami samotnými.

Ukladajte si svoje príspevky

Predtým ako zverejníte príspevok uložte si ho. Nikdy neviete, čo sa môže stať s vašim počítačom alebo internetovým pripojením. Vyhnete sa tak situáciám, ktoré by vás mohli poriadne demotivovať.

Bc. Alica Uchytilová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užívateľské prostredie

WordPress ponúka oveľa viac možností úprav než tie, ktoré sa zobrazujú pri prvom prihlásení. Sekcia nastavenia obrazovky sa nachádza pod ikonou „Moja stránka“ a ponúka na výber množstvo variácií rozmiestnenia ikon úprav, možnosti ich zobrazenia, a teda  umožňuje používateľom upraviť si stránku podľa svojich predstáv.

Sekciu Nastavení obrazovky nájdete na úplnom vrchu stránky, kde sa vám po kliknutí rozbalí list možností editovania, ktoré môžete kedykoľvek použiť. Dokonca si môžete sekciu úprav modifikovať podľa svojich potrieb a ikony, ktoré nebudete používať môžete jednoducho  odstrániť. Na uzavretie sekcie úprav kliknite opäť na ikonu “Moja stránka”. Potom, čo nastavíte sekciu úprav obrazovky, vami zvolené možnosti sa automaticky uložia a netreba ich nastavovať znova pri budúcom prihlásení.

Screenshot 2016-04-10 14.59.59

Užívateľské prostredie

Nadpis

Pre nadpis vášho príspevku môžete použiť akékoľvek frázy, slová alebo znaky. Vyvarujte sa použitiu toho istého nadpisu dvakrát, mohlo by to spôsobiť problémy pri vyhľadávaní. Pri písaní pokojne používajte všetky interpunkčné znamienka bez obmedzení. Snažte sa zadať užívateľsky priateľskú URL adresu príspevku  na vytvorenie trvalého odkazu na príspevok.

Screenshot 2016-04-10 13.14.22

Telo príspevku

Telo príspevku je priestor, kde vpíšete obsah vášho príspevku spolu s linkami, obrázkami a všetkými informáciami, ktoré chcete (napríklad zdrojovanie) zverejniť na vašej stránke. Pri komponovaní vašich príspevkov si môžete vybrať či použijete vizuálny alebo textový editor.

Tlačidlo náhľad

Umožňuje zobraziť príspevok pred oficiálnym zverejnením.

Sekcia zverejnenia

Táto sekcia obsahuje tlačidlá, ktoré kontrolujú stav vášho príspevku. Základné stavy sú „Zverejnené“, „Náhľad“ a „Koncept“. Stav zverejnený znamená, že váš príspevok bol publikovaný na vašom blogu a je viditeľný pre verejnosť. Náhľad slúži na kontrolu formátovania, ako predloha alebo editor pred zverejnením. Koncept je funkcia, ktorá vám umožňuje príspevok uložiť a ponechať si ho na stránke ako koncept bez akéhokoľvek zverejňovania.

Pokiaľ si vyberiete jeden z ponúkaných stavov zverejňovania, kliknite na „Aktualizovať“ alebo „Zverejniť“, zmeny sa automaticky uložia na vašu stránku.  Pre naplánovanie konkrétneho času a dátumu zverejnenia kliknite na pravú časť modrej ikony „Publikovať“ a zobrazí sa vám kalendár, kde si presne nastavíte vami vybraný čas.

Možnosti viditeľnosti

Viditeľnosť určuje, akým spôsobom sa zobrazuje váš príspevok verejnosti. Verejné príspevky budú viditeľné všetkými návštevníkmi stránky, príspevky s ochranou hesla sú síce publikované verejne, ale len pre užívateľov s prístupovým heslom a súkromné príspevky  sú viditeľné len pre vás (autorov a editorov stránky).

Screenshot 2016-04-10 17.34.28

Funkcia uloženia 

Umožňuje ukladať príspevky ako koncepty, ktoré nemusíte okamžite zverejniť. Pokojne sa k nim môžete kedykoľvek vrátiť. Nájdete ich v sekcii „Príspevky na blogu“- „Koncepty“-  vami hľadaný príspevok.

Kategórie

Každý príspevok si môžete zaradiť do vami vytvorenej kategórie, všeobecne platí, že blogeri v priemere využívajú 7 – 10 kategórií obsahu. Vďaka kategóriám čitateľ ľahšie nájde obsah, ktorý ho zaujíma a zároveň ho stránka odkáže na súvisiace príspevky

v tejto kategórii. Ak chcete pridať novú kategóriu, kliknite na „Pridať kategóriu“ v sekcii „Administračný panel –  Príspevky – Kategórie“.

Screenshot 2016-04-10 18.53.16

Diskusia

V sekcii komentovania si môžete vybrať z dvoch možností:

 • povoliť komentáre k tomuto príspevku;
 • nepovoliť komentáre k tomuto príspevku.

Pokiaľ povolenie komentovania nie je zaškrtnuté, nikto nemôže tento príspevok komentovať. Nastavenie nájdete v sekcii „Moja stránka – Nastavenia – Diskusia“.

Screenshot 2016-04-10 19.24.31

Príspevok chránený heslom

Pokiaľ chcete zverejniť príspevok chránený heslom, kliknite na ikonu oka vpravo hore, vyberte možnosť „Príspevok chránený heslom“ a kliknite na OK. Zadajte heslo a potvrďte.

Autor príspevku

Pokiaľ na váš blog prispieva viac užívateľov, môžete vytvoriť zoznam všetkých autorov blogu. Tento zoznam slúži aj ako istá forma ochrany autorských práv všetkých prispievateľov. Priestor pre vytvorenie zoznamu autorov nájdete v sekcii „Users tab“ úplne vpravo.

Zdroj: https://codex.wordpress.org/Writing_Posts

 

Bc. Alica Uchytilová

Tvorba blogového príspevku

Príspevky, sú textové poprípade audiovizuálne obsahy, ktoré sa zobrazujú na vašej stránke v opačnom poradí a sú súčasťou RSS kanálu (technológie, ktorá umožňuje čitateľom prihlásiť sa k odberu noviniek) z vašej stránky.  Pod príspevkami sa zvyčajne zobrazuje pole s komentármi.

Screenshot 2016-04-10 13.04.37

Vytvorenie nového príspevku:

 1. Prihláste sa na svoju WordPress.com adresu s vašim používateľským menom a heslom (začniODseba);
 2. Kliknite na ikonu pera v pravom hornom rohu „Vytvoriť príspevok”;

3. Začnite vypĺňať prázdne miesta:

Screenshot 2016-04-10 13.14.22

 • vypíšte nadpis vášho príspevku vo vrchnom poli;
 • ďalej vypíšte samotný text vášho príspevku v hlavnom poli editovania, ktorý sa nachádza nižšie;
 • pokiaľ potrebujete, vyberte si kategóriu príspevku, pridajte štítky a vyberte si z ostatných možností editovania pod samotným príspevkom;
 • Keď ukončíte úpravy textu, kliknite na modrú ikonu “Publikovať”.

Publikovať, a teda aj vytvárať samotný príspevok môžete aj pomocou mobilnej aplikácie WordPress.com dostupnej pre oba systémy IOS aj Android.

Screenshot 2016-04-10 17.08.27.png

Zdroj: https://codex.wordpress.org/Writing_Posts

Bc. Alica Uchytilová

Výber plánu blogovania

Na internetovom portáli Worepress.com si môžete vybrať z troch základných plánov: Free (zadarmo), Premium (99$ za rok) a Bussines (299$ za rok). Každý z plánov má svoje základné vlastnosti s rôzne obšírnymi nastaveniami a možnosťami. WordPress.com ponúka stále narastajúcu škálu dizajnovo rôznorodých tém, možností prispôsobenia stránky, neobmedzenú šírku pásma spolu s ochotnou podporou zamestnancov (web support). V rámci tejto blogovacej platformy sa nemusíte zaoberať hostingom ani softvérovými aktualizáciami, sú totiž automatické.

Screenshot 2016-04-10 12.52.46

Prostredníctvom WordPressu môžete vytvoriť esteticky upravenú stránku podľa vášho vlastného vkusu v rámci plánu, ktorý je bezplatný, dokonca nemusíte svoju stránku ani aktualizovať kvôli vysokej návštevnosti alebo v prípade, že sa rozhodnete vytvoriť si profesionálne upravenú stránku.

Screenshot 2016-04-10 12.38.24

Pokiaľ si nie ste istý, ktorý z plánov je pre vás najvhodnejší, nemusíte sa rozhodnúť hneď, stránka ponúka možnosť zmeny plánu kedykoľvek v budúcnosti.

Pre vzdelávacie účely v rámci mediálnej výchovy zameranej na tvorbu vám odporúčame “Free” plán, ktorý absolútne vyhovuje požiadavkám alternatívneho vyučovania tohto typu.

Zdroj: https://learn.wordpress.com/get-started/

Bc. Alica Uchytilová